Block #1055896

Height 1055896
Version 536870912
Date/time 2019-08-02 22:59:31 +0000
Difficulty
Mining Type neoscrypt
Number of transactions 2
Output total 9.572861569999999 CHI
Input total 5.74351811 CHI
Hash 93e01f786bf9137e9f1b8c1ae4d8a231958a6c5eec3b8fba938ee67942537e98
Previous block f3ebe1d65644253ba3185d375102f855f9efcb305e9458a57dfc1d2ce070969b
Next block 03c1e4f33b099016fe9554c246e64c3d124cc5cf44cb0fe8906bcbe642082131
Merkle root 6b28ddb9d76b73d4d88d9dcb6db4c7bd0b58373515b6edaf1fec83d67af5ab1c

Name operations

Transaction Operation Name Value
124839453050f77df2bd7f3accefafb9e4738d715c1202f6d8d20cc33047a9bd name_update p/liquid
{"g":{"tn":...

Transactions

Transaction 713c20d9abc68de124cd93e1df69348626ed149c796184c2374aeb7f9c2e2f3a
No inputs (generated coins)
CbQngF73wS8yySPra24FD6XsYeJaVoYo8e 3.83201686 CHI
Transaction 124839453050f77df2bd7f3accefafb9e4738d715c1202f6d8d20cc33047a9bd (Fee 0.002673400000000825 CHI)
CKEBqZqNPi9sTwGVwhTSGiW1BoX7R98C9Q 1.0 CHI
CH68ykbPVr59o193cmYcjaNsJ5bMdwG2qU 4.73351811 CHI
CYvALwR19tShKbAGFvXjp2KdJNSLmuVyd1 0.01 CHI
DHy2615XKevE23LVRVZVxGeqxadRGyiFW4 5.0 CHI
CYCjprZ4KboXfw7grViqeLXZhV6G9yzavw 0.01 CHI
CX8QQBjG8L45qKs9WbJuz4ksoyAEDc31Ha 0.73084471 CHI